Friday, June 24, 2016

Wazlaw Folta of #8 Vítkovice

I started blogging about my ancestors in a different, new blog. Czech it out here:
http://czechoutmyancestors.blogspot.com/

But...the transcription that follows is for my ancestor. So why did I put it here?

Well...I know exactly what it feels like to be without resources to learn how to transcribe and translate Czech Land Records into English. I want this blog to be a resource to my fellow English speaking genealogists studying their Czech heritage.

I had a recent experience that reaffirmed my own understanding of my knowledge and abilities: they need to improve. I need more experience. I need to learn more.

Well, one way I learn is by blogging. Crowdsourcing a problem is how I have met many, many helpful voices with kind, thoughtful, careful correction. Which I applaud. Please help me improve by commenting and correcting my mistakes!

I intend to continue posting land record transcriptions regularly until I master them, which will probably be a long time.

Because I understand just how valuable this kind of blog post would be to me, I have decided to share this with you. I hope that it will be helpful.

Comprehensible Transcription


A revised comprehensible transcription (there may be 2+ versions!)


Exact Transcription


Google Translate [augh!!!]


My Translation
Waczlaw Folta Nro 8
3 du 2
36
Waczlaw Folta Nro 8.
3 de 2[?]
36 [<-- this is his house number]
Waczlaw Folta Nro 8.
3 of 2 [?]


[House number 36]
Waczlaw Folta Nro 8.


Dnes dole psaneho dně a roku vystovil jsem u přítomnosti dole podepsanych a užoděch osob a svědkův Václavovy Foltovy obyvatelé vitkovskemu nasledujici gruntovní připis:


Dnes dole psaneho dne a roku vystavil jse u přítomnosti dole podepsanych a uřaděch osob a svědkě Václavovy Foltovy obyvatelé vitkovskemu nasledujici gruntovní připis:


Dnes dole psaneho dne a roku vystavil jse u přítomnosti dole podepsanych a uřaděch osob a svědkě Václavovy Foltovy obyvatelé vitkovskemu nasledujici gruntovní připis:


Dnes dole psanyho dnie a Roku
Wisotowil jse u přitomnostj dole po”
Depsanych aužadiech osob a Swiedkuw
Wazlawowy Foltowy Obzwataly Wit”
Kowskemu nasledujičy gruntownj přj”
pis:


Today written below on a year exhibited at the are subscribed presence below and signed by the authorities, individuals and witnesses Wenceslas` Foltová residents vitkovskemu chief will credit FOLLOWING:


Today written on the below year, in the presence of the undersigned witnesses and authorities, citizens of Vitkovíce, the following future land credit for Wazlaw Folta is recorded:


Předně: Poněvadž nyní jmenovany Vaclav Folta ale v Rukach vyhotovenych úřadovně z oteč mezich Smluv svatebních od nebožtíka svihe otce Jana Folta zahradnický grunt dle spisovaný pod Numerem 8 ležitý se všim příslušenstvím, a hospodarstvim, totiž 3 koně, 2 k už, pluh a 4 brany, dvě kravý, pak z vašema dle rok lisí kažy patřičima kolna, baukamý, a zahradný, a těch mičach, a hrarijich, jak takovy jeho předkove uživaty pravo měl, začnu za jedno sto rýnských z dědil, pročež:

Přednie: Poniewadž nynj jmenowany
Wazlaw folta ale w Rukach wzhotowe”
nych aužadownie p oteč mezich Smluw
swadebnjch od nebosstika swihe otcze
Jana folta zahradnizky grunt dle
spisowanj pod numerum 8 ležezy
ze vssim přislussenstwim, a ho”
spodařstwim, totiž 3 konie, 2 k už,
pluch a 4 brany, dwie krawy, pak
z wssema dle roklifikazy patřiji”
ma Rolna, baukamy, a zahradany,
a tiech Mizach, a hrarisich, jak takowy
jeho předkowe užiwatj prawo miely,
w ssaznuku, za jedno sto regeskych
z diedil, pročež.

First of all: Because now named Vaclav Folta but in the hands drawn office of the father bounds Treaties wedding since the late swing Father John Folta garden grunt accordance Of making under numero 8 important with all the accessories, and the economy, namely, 3 horses, 2 for now, plow and 4 gates , two cows, then from your year according to varies defects belonging shed, baukamý, and garden and those Micachu and hrarijich as such by his ancestors should enjoy the rights, start at one hundred Rhenish of inherited, wherefore:


First: The named Vaclav Folta, in accordance with the wedding contract, receives Zahradniky [a plot of land with a house and a small garden surrounding it] land # 8, from the deceased father Jan Folta, and the office draws up its bounds, relevant equipment, and holdings, namely: 3 horses, 2 for now, [one] plow, 4 gates, 2 cows, then based on your accordance and depending on the imperfections belonging to the shed, baukamy, and garden and those Micachu and hrarjich such as his ancestors have enjoyed, starts at an inheritance of 100 rhenish, wherefore:


Za Druhy: pří jedne tověm Úřadě Panství hukvaldského tento zahradnický grunt jše jemnu waclawowy foltavy stě pravem a plno močenstvím tutom za vlastný gruntovně připisuje, že ve vaclav folta z jeho manželka, děti, a potomkem na tě gruntin podle vule vladovatý, takový zvule, a dorozuměnim jeho


Za Druhy: pří gruntověm Úřadě Panství hukvaldského tento zahradnický grunt jše jmeno waclawowy foltavy stě pravem a plno močenstvím tutom za vlastný gruntovně připisuje, že ve vaclav folta z jeho manželka, děti, a potomkem na tě gruntě podle vule vladovatý, takový zvule, a dorozuměnim jeho

Za druhy: Při jednetowiem Auža”
die Panstwy hochwaldskeho tento
zahradnizky grunt jse jemnu Waz”
lawowy Foltowy stie prawem a
plno močenstwim tutom za wlastnj
gruntownie připisuje, že on Waz”
law folto z jeho Manželkau,
dietj, a potomkamy na tie grun”
tie podle wule wladowatj, takowy
zwule, a doroyumienim jeho

Secondly: When the foundations of the Office estate Hukvaldy this garden grunt are subscribed gently waclawowy foltavy you just a lot valence of this for their own chief attributes that, in Vaclav Folta from his wife, children, and child on you farm land according to the will of Vlad, such arbitrariness, and comity his

Second: When the Land Office of the Hukvaldy Estate ascribes this land to Wazlaw Folta, he has the right to will and attribute this land to his wife, children, and heirs, and under his or their arbitrary wishes, for their mutual benefit, the absolute right to sell, or tax [mortgage?] [the land] in the event of his death, and the absolute right to clear [the land], but nothing more.
manželky prodatí, danovatý, neb odporoučetý plnomočný pravo mytína. Však nič meně.

Manželky prodatj, danovatj, neb
odporoučetj plnomočny pravo
mitj na. Vssak niz menie.

wife to sell, tax, because to right to fade Plenary clearing. But which fewer.

[see above]

Za třeti: Na z vrchu točičí šajnu těch 100 fr viplatit již přijimajičý vaclav folta bratrovy Antoninovy dle v kunze najejí quittančý 20 fr te

Za Třeti: Na z wrchu točičy
ssajnuk tiech 100 fr viplatit již
přijimajičy Wazlaw Folta bra”
trowy Antoninowy dle w kunze na”
jejy Quittačy…….20 fr te

Over a third of the top spinning clue of 100 fr viplatit already receiving Folta brother's Vaclav Antonin according to Kunze Rent quittančý 20 to you

Third: The brother of Wazlaw Folta, Anton, receives the following rent quittance...20 fr


Bratrovy Martinovy splatil na...60

Bratrowy Martinowy splatil na...60

Martin's brother repaid on 60 ...

[Wazlaw’s] brother Martin receives...60


a na svuj podil sobě pomazý...20

A na svuj podil sobie pomazy...20

and his share himself border ... 20

And Wazlaw’s share...20


čož ujiní nadepsaných...100 fr

čož ujinj nadepsanych...100 fr

which should be taken labeled with the others ... 100 fr

Which together totals to...100 fr

za čtvrtý: pod něm bude přijímající Wačlaw Folta vlastní sve Matce Kateřině ovdovětej foltovej nasledujici Viminěk k užimani až do smrtj ponechavati, totiž: pro meškanj promeškání tem plaček za rolničkou, na kterem světnička již vystavena jest, pak zahradku od na vsa až po stary chlyvy, na otopný chabia kusek z břeha až po chodnik, a koly ale od strany mikolaše Rohla poč nič od hraniče zabřehkej až po hraniču kunžičku, veskrz pět zahonu, pak dvě kravy bez všeho až latku jak pastiře tak pastvy novy hospodař a ten viminěk vždičky obděla. natí ma.


za čtvrtý: pod něm bude přijímající Wačlaw Folta vlastní sve Matce Kateřině ovdověte foltovej nasledujici Výměnek k užívaný až do smrti ponechávat, totiž: pro meškanj promeškání tem plaček za rolničkou, na kterem světnička již vystavena jest, pak zahradku od na vsa až po stary chlyvy, na otopný chabia kusek z břeha až po chodnik, a koly ale od strany mikolaše Rohla poč nič od hraniče zabřehkej až po hraniču kunžičku, veskrz pět zahonu, pak dvě kravy bez všeho až latku jak pastiře tak pastvy novy hospodař a ten viminěk vždičky obděla. natí ma.


za čtvrtý: pod něm bude přijímající Wačlaw Folta vlastní sve Matce Kateřině ovdověte foltovej nasledujici Výměnek k užívaný až do smrti ponechávat, totiž: pro meškaný ten plaček za rolničkou, na kterem světnička již vystavena jest, pak zahradku od navsa až po staré chlévy, na otopný chabia kusek z břeha až po chodnik, a koly ale od strany mikolaše Rohla poč nič od hraniče zabřehkej až po hraniču kunžičku, veskrz pět zahonu, pak dvě kravy bez všeho až latku jak pastiře tak pastvy novy hospodař a ten vyminěk vž dičky obděla. Natí na.


Za sstvrty: pod niem bude při”
jimajizy Wazlaw Folta wlastnj
svej Matze Katežinie owdowietej
foltowej nasledujizy Vimi”
niek t Uzimanj až do smrtj
ponechawatj, totiž: pro Messkanj
tem plaček za rolniču, na kterem
svietnička již wistawena jest,
pak zahradku od Navsa až po stary
chlywy, na otopnj chabia kusek z
břeha až po chodnik, a koly ale od
strany Mikolasse Rohla poč niž od
hraniče zabřehkej až po hraniču
kunčičku, weskrz pět zahonu, pak
dvě kravy bez wsseho až latku jak
pastiře tak pastwy nowy hospodař
a ten wiminiek wždičky obděla. Natj ma.

the fourth: under him will be receiving Waclaw Folta own his mother Katherine widowed foltovej FOLLOWING Výměnek for use until the death of leave, namely: the speedily one Placek as a bell on that little room has been exposed is then zahradku from the village square to the old stables at heating chabia kusek from the shore to the pavement, and the wheels, but the party Mikolas Rohla beginning nothing from the border zabřehkej to the border kunžičku, thoroughly five beds, then two cows without all until the substance as pastiře and pastures new landlords and the vyminek tower into the bowl crops. Topper on.

Fourth: Under Wazlaw Folta’s [care] is his own mother, the widowed Katherine, will receive the following: an [apartment] for [her] to use and retain until [her] death, namely: the plaček which has a small bell on the little room already exposed, and then the garden from the [bounds] of the village square to the old stables at the heating chabia kusek [some kind of water?] from the shore to the pavement, wheels [wagon?], beginning from the side of Mikolas Rohla to the border of Zabřeh to the border of Kunčiče, 5 [garden] beds, then two cows and [the substance to feed and pasture them]. Nothing more.

za pátí: vyrozumová jse, že on prijimajici Wačlaw Folta všechny jak kralovsky, tak vrchnostenský, a jine obeční povinnosti jak jeho předkove řadně, a bez všeho odporu výběžnatý povinen = a tak pled možný Vlastně tento gruntu byty na.


za pátý: vy rozumová jse, že on prijimajici Wačlaw Folta všechny jak kralovsky, tak vrchnostenský, a jine obeční povinnosti jak jeho předkove řadně, a bez všeho odporu výběžnatý povinen = a tak pled možný Vlastně tento gruntu byty na.

Za Paty: Wyrozumowa jse, že
on přijimajizy Wazlaw folta vssech”
ny jak kralowsky, tak vrchnosten”
sky, a jine Obnečnj Povinostj, jak
jeho předkowe řadnie, a bez wsseho
odporu wybeznatj po winen - a
tak pled možny Wlastniek teho
gruntu bitj ma.


for the fifth: you intellectual are subscribed he Waclaw receiving Folta all as the Royal and authoritarian, and other general duties as his ancestors properly, and without all contradiction tapering = bound and thus pled owns the apartments on this utterly.

Fifth: Wazlaw Folta is subscribed [will regularly receive] to all the benefits of the royal and authoritarian [taxes/corvée/robota], as well as all the general duties of his own ancestors, with no contradiction [exception] - and thus he [Wazlaw Folta] is utterly required to maintain his own land and apartments [houses, buildings].

Pro čehož jistotu a důvěrnost nasledujici podpis, a

Pro čehož jistotu a duvier”
nost nasledujizi podpis, a
[page break]


For which security and confidentiality of the following signatures, and
[see above]


uřadovny potvrzení. Gruž jse stalo při přítomným uřadě panstvy hochwaldskeho. dně 2ho dubna 799.
Nikolaš Kochel Richter
X Jann Kaška burměstr
Franz Kohro svědek
Nikulaus dudek svědek
Wačlaw Folta dřitel gruntu

37
aužadownj potwrzenj. Gruž jse stalo
přji primtownim Aužadie Panstwy hoch”
waldskeho. Dnie 2ho dubna 799.
Mikolass Rochel Richter
X Jann Rasska burmiestr
Franz Rohel swiedek
Mikolass dudek swiedek
X Wazlaw folta dřitel gruntu


offices confirmation. Gruž are subscribed happened in the present manor hochwaldskeho authorities. bottom 2ho April 799th
Nikolas Kochel Richter
X Jann Kaska burměstr
Franz Kohr witness
Nikulaus Dudek witness
Waclaw Folta Holders foundation;


The Land Office confirms the confidentiality of the following signatures. This land contract happened on the 2nd of April 1799 with the attending Hukvaldy authorities.
Nikolaus Kochel Richter
X Jann Kaska burměstr
Frany Kohr, witness
Nikulaus Dudek, witness
Wazlaw Folta, land holder

[yeah...I didn't get to this last German part yet]
Nro 491
Vorstehhunde grundzushricbunch wird sim mit ober auklich bestätticht, und kann grund buchmalich vonrgemerket werden. Oberramt zu hochwald dne 4ten april 799.
LS anton M Svoboda Oberamterr


Protokolliert in den witkowitzer grundbuche Folio 36 sub dato codem Bohm grundbuchsuhrme

-------------------------------------------------------
Very brief analysis:

Vaclav Folta is the son of Jan Folta and Katherine Folta, and he has at least two brothers: Anton and Martin. Jan Folta, his father, died before 2 April 1799. Vaclav Folta inherited the land, in accordance with his marriage contract; he married, and a marriage contract exists. This is great genealogical information, especially the name of his mother. Would that American documents ca 1799 would have such information about the mothers of the land holders.

No comments:

Post a Comment