Sunday, December 15, 2013

Frančiscuš [Černy] birth record

The Roman Catholic Parish of Zbečno (Zbečno, Raknovík, Czech Republic), Zbečno Deaths 1844-1869, digital image 49, page 46, first entry, Frančiscuš [Černy] entry, 18 December 1856; “Zbečno 08”, State Regional Archives of Prague (SOA Praha), Praha, Czech Republic; SOA Praha, Acta Publica (http://actapublica.eu/matriky/praha/prohlizec/8853/?strana=49 : accessed 13 December 2013).

Rok, měsíc a den
narozeni a křtu
1856
18 Prosiněc
rozeny 20he

křtený
Year, month and day
Born and Baptized
1856
18 December born
20th [December] baptized

Jméno 
křtycjho
P. Jos:
Malý
pasochz
Name of the person baptizing
F[ather] Jos[eph] Malý
[some kind of clergy title]

Jméno
po křtěnce
Frančis-
cuš
Name of the person being baptized
Frančiscuš

Náboženstvi
katolického /
nekatolického
Religion
Catholic [yes]
Non-Catholic

Pohlaví
mužského /
ženského
Sex
male [yes]
female

Vlastností
manželské /
nemanželské
Status
legitimate [yes]
illegitimate 

rodíče
Jméno. křtící a příjmení otce, stav, charakter neb řemeslo jeho. Paklí že se otec dítěte nemanželského přihlašuje a zapsanou býti žádá, má se státí osobně u přitomností dva svědku, jenž to, jakož í že tentyž jest, jehož jmeno a stav udává, vlastnoručním podpísem stvrdíti maji.
Černy Wáčlaw obečnj
pastsýř na Sykořiči N C : 9
syn Frantjsska Černyho
bezvaleho plosčhy ve obec-
ný N C: 13 bezvaleho kři
voklátsko panstvi;
křivoklátsko okresu
krajského kraje, a
Anny dčery Jakuba [R]ocis[k]a
z Kalubic N C: 4
Parents
Christian name and Surname of the father, his condition [married or unmarried], and the nature of his work. If the father of a child born out of wedlock requests to be registered, his identity shall become logged in the presence of two witnesses, that he is the same, and their handwritten signature and condition [or job] shall confirm they have [witnessed it].
Černy Wáčlaw
General shepherd of Sýkořice # 9
son of Františka Černy
of the former general area of #13,
in the former Křivoklátsko Estate;
Křivoklátsko district, Krajského region,
and Anne, daughter of Jakub [R]ocis[k]a in Kalubic # 4. 

Jméno. křtící a příjmení matky, totéž jejiho otce, stav, charakter neb řemeslo, panstvi, přibytek a čislo domu, tež jméno a přijmeni matky, misto a čislo domu, odkudž pochodi.
Barbora rozená
Dlouhá dčera Jána
Dlouhyho sedláka na
Sýkořičí N C: 9 13 bez
waleho Křivoklátsko
ho panstvj; kríwo
klatskeho okresu
krajskeho kraje a
Trezye dčery Jaku-
ba Rybáčka z Neza-
budič N C: ignorat.
Name. Mother's Christian name and surname, her father, his condition, the nature of his work, manor of residence, house number, and either the surname of the mother or the house number where she was from
Barbora née Dlouhy
daughter of Ján Dlouhy,
farmer in Sýkořice # 9 13
of the former Křivoklátsko
estate, Křivoklátsko district,
Krajskeho Region and
Th[e]rezye [Theresie], daughter of Jakub
Rybáčka in Nezabudič # : unknown

Místo
Jméno a čislo domu
9 
Place
Name and House number
9

kmotrové
Podpis jejich vlastnoručni, aneb vlastnoručnim znamenim křiže stvrzený podpis.
Wojtiečh Holub
kowář
Jan Limnij
domkař
Mar[je] [Črec]
domkař za
[Zassusni] za
Sykořicě
Godparents
Their handwritten signature, or a handwritten sign of the cross countersignature
Wojtiěčh Holub, smith
Jan Limnij, cottager
Mar[je] [Črec], cottager's [wife] in
Sykořicě

bába
křtící jméno a příjmení. Jeli zkoumaná, čilý ne.
Maria
Prosěc
approba
sa e
Zbcěno
Midwife
Christian Name and surname. [?]
Maria Prosěc
[?]

poznamenáni
pří dětech nemanželských nepřítomný otec je tehdáž zapsán budiž, když právni pisemnost od téhož vyhotovená se předloži
Assensliste
ad 1876
caped:
70 Ad 1875
Stigmatized
If the absent father of illegitimate children is written, so be it. If legal documents drawn from the same be submitted to the: [?]
[?]

2 comments:

  1. You are doing really well in transcription of these record and their translations. Would you care for a little help in it? There are some tiny corrections I could make to your transcriptions and perhaps add some explanation and/or translation to some terms.

    ReplyDelete
  2. Yes! I would love your help! Thank you!

    ReplyDelete